Påminnelse om årsmöte

 • 26 nov 2022

Kallelse till SS Kaparens årsmöte

SS Kaparen har det stora nöjet att bjuda in alla klubbens medlemmar till årsmöte torsdagen den 1 december 2022 kl. 19.00 i klubbhuset på hamnplan.

I samband med årsmötet kommer även våra fina vandringspriser att delas ut.

Ärtsoppa med tillbehör serveras efter mötet.

DAGORDNING

 1. Mötet öppnas.
 2. Godkännande av dagordning.
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 4. Godkännande av röstlängd.
 5. Val av mötets ordförande samt val av mötets sekreterare.
 6. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
 8. Redovisning av räkenskapsåret.
 9. Revisorernas berättelse om det gångna räkenskapsåret.
  1. Fastställande av resultat- och balansräkning.
  2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Val av styrelseledamöter och suppleanter– valberedningens förslag.
 11. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 12. Val av ledamöter i valberedningen, varav en skall vara sammankallande.
 13. Fastställa SS Kaparens verksamhetsprogram och budget för 2023.
 14. Behandling av inkomna skrivelser, motioner.
 15. Övriga frågor.
 16. Mötet avslutas.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer finnas tillgängliga för medlemmarna på SS Kaparens hemsida senast den 24:e november 2022.

 

Välkomna!

Styrelsen för SS Kaparen