Kallelse till årsmöte

 • 25 nov 2021

Kallelse till SS Kaparens årsmöte

Samtliga medlemmar kallas till årsmöte torsdagen den 16 december 2021 kl. 19.00 i klubbhuset på hamnplan.

I samband med årsmötet berättar vår OS-medaljör Fredrik Bergström om sommarens OS i Tokyo.

Ärtsoppa med tillbehör serveras efter mötet.

DAGORDNING

 1. Mötet öppnas.
 2. Godkännande av dagordning.
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 4. Godkännande av röstlängd.
 5. Val av mötets ordförande samt val av mötets sekreterare.
 6. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
 8. Redovisning av räkenskapsåret.
 9. Revisorernas berättelse om det gångna räkenskapsåret.
  1. Fastställande av resultat- och balansräkning.
  2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Val av styrelseledamöter och suppleanter– valberedningens förslag.
 11. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 12. Val av ledamöter i valberedningen, varav en skall vara sammankallande.
 13. Fastställa SS Kaparens verksamhetsprogram och budget för 2022.
 14. Behandling av inkomna skrivelser, motioner.
 15. Övriga frågor.
 16. Mötet avslutas.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer finnas tillgängliga för medlemmarna på SS Kaparens hemsida senast den 9 december 2021.

 

Välkomna!

Styrelsen för SS Kaparen