Extra Årsmöte 2nov

 • 19 okt 2020

SS Kaparens styrelse kallar härmed till ett extra årsmöte den 2 November kl 19.00, för att behandla frågan om nya stadgar.

 

På grund av rådande Covid-19 situation kommer mötet att hållas digitalt. Medlem som erlagt medlemsavgift för 2020 anmäler sig via LÄNK. Detaljerad information och inloggningsuppgifter distribueras ut till samtliga anmälda den 31 oktober samt en timma före mötet, då även anmälan stänger.

 

Bakgrund:

SS Kaparens stadgar reviderades senast 1994. Sedan dess har Riksidrottsförbundet (RF) tagit fram rekommendationer på normalstadgar som är anpassade efter de förändringar som skett inom idrottsrörelsen och samhället i stort. RF har gett uppgiften till de olika specialförbunden (Svenska Seglarförbundet för vår del) att gå igenom och säkerställa att samtliga idrottsföreningar anpassar sig till de nya stadgemallarna.

 

På SS Kaparens årsmöte 2019 tog valberedningen upp frågan om att gå igenom och föreslå nödvändiga förändringar av stadgarna för att anpassa stadgarna till RF krav samt medge önskad förändring av styrelsens sammansättning. En grupp ledd av Marie Björling Duell (sammankallande för valberedningen) har nu utarbetat ett förslag till nya stadgar, som styrelsen stödjer.

 

Det är nu upp till årsmötet att besluta. I enlighet med våra stadgar, som senast reviderades 1994, kräver ändring av stadgarna 2/3 majoritet vid ett extra årsmöte följt av ordinarie årsmöte. För detaljerat tidschema se nedanstående bild som även ger sammanfattning av förutsättningar för beslut.

 

Förslaget till nya stadgar är baserat på RF normalstadgar och innebär i huvudsak förtydliganden jämfört med nuvarande stadgar. Största skillnaderna jämfört med dagens stadgar är

 • Möjligheten att köpa ett ständigt medlemskap är borttaget.
  • Detta eftersom ingen medlem har utnyttjat denna möjlighet de sista 10+ åren och att iden med ständigt medlemskap inte är förenlig med dagens  föreningsekonomi (SS Kaparen årligen betalar medlemsavgift för ständiga medlemmar till Västkustens seglarförbund och Svenska Seglarförbundet)
 • Ändring av stadgar kräver i framtiden enbart beslut vid årsmöte med 2/3 majoritet.
  • Detta är enligt RF normalstadgar
  • Det balanseras av ett krav på medlemskap och betald medlemsavgift senast 2 månader innan årsmöte för att vara röstberättigad.
 • Styrelsens sammansättning regleras utanför stadgarna
  • Ett antal kommittéer motsvarande de tänkta rollbeskrivningarna dokumenterats i stadgarna.
  • Årsmötet väljer representanter för specifik roll i styrelsen enligt gällande arbetsinstruktion som styrelsen upprättar och underhåller

Beslutsprocess

Kaparens stadgar 

Förslag till stadgar 

Förslag till stadgar med kommentarer